دانلود رمان آخرين برف زمستان نودهشتیـا

دانلود رمان آخرين برف زمستان نودهشتیـا

نگاهم بـه حلقه ی ازدواجم افتاد کـه هفته ی پیش اونو همراه بقیـه ی طلاهای خرید عروسیم رو مـیز آرایشم جا گذاشتم واز اون خونـه بیرون اومدم . ع های رمان عود ع فکر مـی کنی این حلقه برام مصونیت مـی یـاره؟ با دلخوریورچید . ع های رمان عود ع نمـی خوام نگاه ناجوری روت باشـه . ل خند درد آوری رو ل م نشست . ععععع رگ غیرت ایلیـاتی محمد خان عود کرده . . . یـه نگاه بـه دور وبرت بنداز وچشماتو بیشتر واکن . تواین دوره زمونـه کـه همـه یـه جورایی گرگ شدن ، ع های رمان عود فرقی بین نگاه جوروناجور نیست . تو بهتره کلاه خودت رو محکم بگیری کـه باد ن ره آقای ایل بیگی . نترس من هوای خودمو دارم . حواسععم هسععت کاری نکنم کـه تو مج ور شععی جوابگو باشععی . درضععمن اون حلقه ی لعنتی منو یـاد مزخرف ترین روزهای زندگیم مـیندازه . روزهایی کـه منو با بالا ، پایین چندتا سکه مث گوسععفند بـه تو فروختن . بعد بهتره پیش خودت نگهش داری وبندازیش دست بعدی کـه بابات واسه سلاخیش پای معامله مـی شینـه . نگاهمو با نفرت از گرفتم وبه سمت ماشینم کـه یـه پراید نقره ای بود ، پاتند کردم . همـینم از صععدقه سععری اون داشععتم اما حاضععر ن ودم مث طلاهام جا بذارمش . همـین کـه سععند بـه نام خودم بود واونو از اموال محمد جدا مـی دونستم برام کافی بـه نظر مـی رسید . گوشیم دوباره زنگ خورد . این ار طرلان بود . با ل خند جواب دادم . ع سلام خوشگله چ وری؟ ع سلام . چی شد بلاخره؟تونستی این دندون لق رو بکشی یـا نـه؟ سوار ماشین شدم وراه افتادم . ع آره بلاخره تموم شد . باور مـی کنی؟ ع فکر نمـی کردم اینقدر راحت کوتاه بیـاد . واسه پژویی کـه قصد داشت از یـه فرعی وارد خیـابون اصلی شـه چراغ زدم وگفتم : ع های رمان عود اونم ازاین وضعیت خسته بود . مـی دونست چاره ی دیگه ای نداره . خودت کـه دیدی پیشععنـهاد طلاق رو هم اون داد . . . حالا مـی یـام خونـه درون مورد حرف مـی زنیم . پشت فرمونم مـی ترسم افسر جریمـه ام کنـه . تماس کـه ق ع شد دست پیش بردم وض ط ماشین رو ، روشن کردم . با ریتم شععاد آهنگی کـه پخش مـی شععد رو فرمون ضععرب گرفتم وسعععی کردم تموم اتفاقات چند ساعت ق ل رو فرامو کنم . حدود چهل دقیقه بعد رسععیدم . خود درون رو بـه روم باز کرد . انگشععت های دست چپش رو از هم باز کرده بود وداشت رو ناخن هاشو فوت مـی کرد

با عضویت درون انجمن نودهشتیـا از سایت خودتون حمایت کنید

مـی خواهی با اینترنت رایگان کلی رمان دانلود کنی؟
با دانلود اپیلیکیشن سروش و پیوستن بـه کانال نودوهشتیـا با ادرس

https://sapp.ir/98iaroman

به راحتی و بصورت کاملا رایگان دانلود کنید

اگه باور نداری کافیـه با یک سیم کارت بدون شارژ و بسته وارد سروش بشی و دانلود کنی

قرعه کشی هفتگی یک گیگ اینترنت به منظور اعضای کانال
لینک دانلود اپلیکیشن سروش
دانلود سرویش به منظور اندروید کلیک کنید

دانلود سروش به منظور ای یو اس کلیک کنید
[دانلود رمان آخرين برف زمستان نودهشتیـا-دانلود رمان آخرين ... ع های رمان عود]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 23 Jul 2018 01:18:00 +0000